Беларусь партызанская

Палітычная работа сярод насельніцтва была галоўнай у дзейнасці Дзівінскага падпольнага райкома партыі. У атрадах і вёсках рэгулярна праводзіліся гутаркі, мітынгі, сходы, распаўсюджваліся лістоўкі, адозвы. Цікавасць да іх была велізарная. На сходы звычайна прыходзілі ўсе - і малыя, і старыя.

Так было, напрыклад, і ў вёсцы Павіцце, куды я ўпершыню прыйшла ў жніўні 1943 года. Мяне адразу акружылі ўсюдыісныя хлапчукі. Яны і расказалі ўсім аб маючым адбыцца сходзе. I вось сотні позіркаў былі скіраваны на мяне. Такая ўсталявалася цішыня, што чулася шапаценне бярозавага лісця. Справіўшыся з хваляваннем, я пачала расказваць аб становішчы на франтах, росце партызанскіх сіл, аб задачах, якія стаялі перад намі. Слухалі ўважліва, задавалі шмат пытанняў.

Пазней, калі зноў даводзілася бываць у Павіцці, жыхары сустракалі радасна, як даўнія сябры, цікавіліся, якая патрэбна дапамога партызанам. Трэба сказаць, што жыхары і іншых вёсак дапамагалі нам чым маглі — дзяліліся прадуктамі, адзеннем, коньмі. Калі восенню 43-га мы з камісарам атрада імя Р. I. Катоўскага А. I. Марозавым праводзілі ўрачысты сход, прысвечаны 26-й гадавіне Кастрычніка, людзі тут жа ўносілі ў партызанскі фонд збожжа, тлушч, цёплае адзенне...

А. I. Федасюк,
член Брэсцкага
падпольнага абкома КП(б)Б,
сакратар Кобрынскага, затым
Дзівінскага падпольных райкомаў партыі

Политическая работа среди населения была главной в деятельности Дивинского подпольного райкома партии. В отрядах и деревнях регулярно проводились беседы, митинги, собрания, распространялись листовки, воззвания. Интерес сельчан к ним был огромен. На собрания обычно приходили все - от мала до велика.

Так было и в деревне Повитье, куда я впервые пришла в августе 1943 года. Меня сразу окружили вездесущие мальчишки. Они и оповестили всех о сходе на деревенской площади. И вот сотни взглядов устремились на меня. Такая стала тишина, что слышен был шелест березовых листьев. Справившись с волнением, я начала рассказывать о положении на фронтах, росте партизанских сил, о задачах, стоящих перед нами. Слушали внимательно, задали множество вопросов.

Позже, когда снова доводилось бывать в Повитье, жители встречали радостно, как давние друзья, интересовались, какая нужна помощь партизанам. Надо сказать, что и в других деревнях помогали нам чем могли - делились продуктами, одеждой, лошадьми. Когда осенью 43-го мы с комиссаром отряда имени Г. И. Котовского А. И. Морозовым проводили торжественные собрания, посвященные 26-й годовщине Октября, местные жители тут же вносили в партизанский фонд зерно, жиры, теплую одежду...

А. И. Федосюк,
член Брестского подпольного обкома КП(б)Б,
секретарь Кобринского,
затем Дивинского подпольных райкомов партии

Федасюк, А.І. Палітычная работа сярод насельніцтва была галоўнай у дзейнасці Дзівінскага падпольнага райкома партыі / Федосюк, А.И. Политическая работа среди населения была главной в деятельности Дивинского подпольного райкома партии // Беларусь партизанская / сост. Р.А. Черноглазова.- Минск, 1990. С. 54-55.

А. I. Федасюк, член Брэсцкага падпольнага абкома КП(б)Б, сакратар Кобрынскага, Дзівінскага падпольных райкомаў партыі – аб рабоце Дзівінскага падпольнага райкома партыі